Fonden är stängd för nya investeringar.

MITTKAPITAL är ett investmentbolag vars huvudsakliga verksamhet är ett EU projekt för investeringar i Jämtlands och Västernorrlands län med ett kapital om 180 miljoner kronor som investerar i hållbar tillväxt.

Mittkapital är från och med 1 november 2013 ett helägt dotterbolag till Inlandsinnovation AB.

Uppdraget är att på affärsmässiga grunder investera ägarkapital, utöva ett aktivt ägande och efter ca 3-7 år avyttra ägandet med målet att ge vinst.

Av bolagets projektkapital kommer initialt 90 miljoner kronor från Sjätte AP-fonden och 90 miljoner kronor från EUs strukturfondsmedel för Jämtland och Västernorrland. Målet efter avslutad projektperiod är att det upprättas en permanent regional investeringsfond. Investeringsperioden sträcker sig fram till och med 2014 med möjlighet till förlängd förvaltning fram till 2020.

Avsikten med investeringen av EU-medel är att skapa fler växande företag och fler arbetstillfällen samt att allmänt stärka företagandet i regionen.

Affärsidé och mål

MITTKAPITAL: s EU projekt har som uppgift att investera i små och medelstora företag med verksamhet i Jämtlands och Västernorrlands län. De främsta bedömningskriterierna är tillväxt- och avkastningspotential. Avkastningskravet över tid är riskfri ränta + 5 procentenheter.

MITTKAPITAL kompletterar andra aktörer i regionen och är en kommersiell konkurrent till andra investerare.

MITTKAPITAL har sin grund i lång erfarenhet från att investera i tidig fas och mera mogen fas.

MITTKAPITAL arbetar alltid under sekretess vid hanteringen av kapitalförfrågan och utvärdering.